TAMATEX - tradičná a obľúbená elektro predajňa
v Starej Ľubovni s tradíciou viac ako tri dekády.

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny
TAMATEX ELEKTRO
Stará Ľubovňa

Po-Pia 8:00 - 16:30
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa zatvorené
 

Dovoz tovaru
Pri nákupe tovaru v hodnote nad 200,- eur poskytujeme rozvoz tovaru v okrese Stará Ľubovňa bezplatne, čo je prejavom našej maximálnej ústretovosti a nadštandardnosti služieb. 
ZBER STARÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV

Pri zakúpení nového elektrospotrebiča a dovoze tovaru nás môžete požiadať o zvoz starého spotrebiča.

1.       ÚVOD
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predajne Tamatex a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
2.       ZÁRUČNÁ DOBA
Predajňa Tamatex zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predajňa  Tamatex však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predajňa Tamatex poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 
3.       UPLATNENIE REKLAMÁCIE
 1. Ak kupujúci požaduje opečiatkovať záručný list priamo v deň predaja, predávajúci je povinný tento záručný list potvrdiť a na žiadosť kupujúceho odskúšať funkčnosť predávaného tovaru priamo na predajni, ak to povaha veci pripúšťa (podľa §616 Obč.zák.). Kupujúci tým stráca nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí pri uplatňovaní reklamácie do 14 dní a postupuje sa ako v bode 3.c). Právo kupujúceho na výmenu veci a vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa § 622 ods. 2 a § 623 Obč. Zák. tým nie je dotknuté.
  V prípade, že si chce kupujúci uplatniť reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu, záručný list mu predávajúci potvrdí až po uplynutí 14 dní od dňa nákupu po predložení dokladu o kúpe a postupuje sa ako v bode 4 (výnimka bod 5 reklamačného poriadku).
 2. Kupujúci má 14 dní od dátumu nákupu na odskúšanie funkčnosti výrobku (len jednorázové odskúšanie, nie intenzívne používanie počas 14 dní). Ak kupujúci zistí, že tovar je nefunkčný alebo neúplný a z tohto dôvodu uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade oprávnenosti reklamácie uplatnenej do 14 dní a splnenia reklamačných podmienok podľa bodu 4 predávajúci tento tovar vymení za nový, prípadne skompletizuje, alebo vráti peniaze.
 3. Ak sa vada prejaví až po 14 dňoch od dátumu predaja tovaru, kupujúci si uplatňuje právo na opravu v jednom z autorizovaných servisov, ktorých adresy a telefónne kontakty nájde na záručnom liste (podľa §625 Obč. zák.). Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu, si kupujúci uplatňuje u predávajúceho.
 4. Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.).
 5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
 
4.       VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
 1. je predložený originálny záručný list,
 2. je predložený doklad o zaplatení,
 3. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
 
OSOBITNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÁCH DO 14 DNÍ
Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie do 14 dní musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
 1. reklamovaný tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria POLYSTYRÉN, FÓLIA A KRABICA),
 2.  reklamovaný tovar nesmie javiť známky používania (výnimku tvorí tovar, ktorý nemožno vyskúšať spôsobom, pri ktorom by sa na ňom neprejavili známky používania: fritézy, kávovary a iný tovar, ktorý na preskúšanie potrebuje použitie materiálu a ktorý na ňom zanechá známky používania),
 3. je predložený záručný list,
 4. je predložený doklad o zaplatení
 5. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).
 
 
5.       PODMIENKY UPLATNENIA REKLAMÁCIE DO 14 DNÍ PRI VEĽKEJ BIELEJ TECHNIKE
Po rozbalení zakúpeného výrobku si kupujúci musí tovar dôkladne prehliadnuť, s cieľom zistiť potenciálne mechanické poškodenie (škrabance, preliačeniny). Pri zistení závady je povinný, do 24 hodín od zistenia mechanického poškodenia, prísť uplatniť reklamáciu do predajne Tamatex. Za predpokladu, že sú splnené podmienky uplatnenia reklamácie do 14 dní (podľa bodu 4), výrobok mu predávajúci vymení za nový kus alebo vráti peniaze.
Ak predávajúci zakúpený výrobok dovezie priamo domov, je povinný výrobok odbaliť a prehliadnuť za prítomnosti kupujúceho a v prípade zistenia mechanického poškodenia je predávajúci povinný poškodený tovar prevziať a vymeniť za nový kus. Dodatočná reklamácia mechanického poškodenia, zistenú po odchode zamestnancov predajne Tamatex, nebude uznaná.
Ak kupujúci zistí na výrobku poruchu funkčnosti,je nevyhnutné výrobok jednak odpojiť a ďalej nepoužívať a nahlásiť poruchu predávajúcemu do 14 dní od dátumu nákupu. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu. Servisný technik na základe obhliadky výrobku vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada výrobku (či už opraviteľná alebo nie).Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade oprávnenosti reklamácie uplatnenej do 14 dní a splnenia reklamačných podmienok podľa bodu 4 predávajúci tento výrobok vymení za nový alebo vráti peniaze.
 
6.       REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÍ HARDWARU
Pri kúpe počítača v predajni Tamatex môže kupujúci pred prevzatím tovaru požiadať o úpravu hardwaru.
Predajňa Tamatex zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar a hardware zakúpený v predajni Tamatex pri prevzatí kupujúcim (podľa § 620 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.).
Predajňa Tamatex musí splniť všetky licenčné podmienky a môže inštalovať len software zakúpený v predajni Tamatex
 
7.       REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÁCH POČÍTAČOV
Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie do 14 dní alebo na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť okrem podmienok uvedených v bode 3. splnené aj nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
 1. reklamujúci musí čestne prehlásiť, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a nie je nainštalovaný nelegálny software, v opačnom prípade predajna Tamatex nie je povinná tovar prijať ako reklamáciu,
 2. pri predkladaní tovaru, ktorý obsahuje nelegálny software, pradajna Tamatex nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.
K reklamáciám do 14 dní od dátumu nákupu predávajúci zabezpečí vyjadrenie príslušného autorizovaného servisného strediska.
 
8.       POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)
 4. Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne    má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).
 6. Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 8. c) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 Vedúca predajne: Anna Kačmarová

 

V našej elektro predajni
v Starej Ľubovni
tiež nájdete:

 

Elektro predajňa TAMATEX - Stará Ľubovňa
člen skupiny EURONICS

Mikuláš Kačmár - TAMATEX, Stará Ľubovňa © 2012